Globalne varijable u makrou:
 OBJ1 //dsaka u kojoj je makro zadan 
 OBJ2 //daska koja se spaja sa OBJ1 (Corpus pronalazi obj2 prema parametrima u JOINT sekciji)
 obj1. i obj2. visina, sirina, debljina, x, y, z
 kutx, kuty, kutz, tipfronte, tipobjekta, 
 smjer, kmc, kmso, kmpo, mattype, model
		
U makroima postoje dva fiksna tipa grupe
[VARIJABLE] i [FORMULE] s tim da je tip grupe [VARIJABLE] obavezan
i on je jedini način da korisnik ima utjecaja na ponašanje makroa 
bez izmjene samog makroa.
Ostale grupe 
[RASTERX],[GRUPAX],[PILAX],[MAKROX]
 X u nazivu je redni broj grupe istog tipa ([RASTER1],[RASTER2],[RASTER300])
Redni brojevi unutar istog tipa grupe se nesmiju ponavljati

Grupe [RASTERX],[GRUPAX],[PILAX],[MAKROX] imaju parametar "J" koji ima vrijednost 0 ili 1
J=0 znači da se grupa onosi na dasku obj1 
J=1 znači da se grupa onosi na dasku obj2 
Corpus pronalazi obj2 prema parametrima zadanim u [JOINT] sekciji


[VARIJABLE]
	Ovdje u upisuju varijable kojima korisnik može mjenjati vrijednost
	Prvi znak imena varijable nemože biti broj.
	Varijabla koja počinje znakom "_" npr "_odmak=32" se dodaje u varijable elementa.
	U makrou se takva varijabla koristi bez "_" npr: GX = odmak.
	Vidi primjer
	

[FORMULE]
 ovdje se pišu formule (nije obavezno)
Primjer jednostavnog makroa

JOINT
[JOINT]
JX= 0 
JY= 0
JZ= 0

JX, JY, JZ je točka u prostoru odmaknuta od ishodišta daske
Da bi bi spoj funkcionirao joint točka mora dirati ili probosti dasku 
koju buši. Donji primjer JX=0, JY=0, JZ=0 bi pronašao dasku koja dira
izhodište. U večini slučajeva je to lijevi bok, kad je makro u podu. 
Moguča je situacija da više dasaka dira ishodište poda, zato je bolje
zadati parametre kao u primjeru dolje.
U JOINT sekciji se nemože koristiti OBJ2.


// ako je obj1 horizontalna daska (pod,polica...)
////////// pronalazi lijevi bok
[JOINT]
JX= -5 
JY= 5
JZ= -5

////////// pronalazi desni bok
[JOINT]
JX= obj1.visina + 5 
JY= 5
JZ= -5

Primjer Lijevi bok
Primjer Desni bok

Joint AUTOON

Kad je u [JOINT] sekciji AutoOn=1 Corpus izračunava površinu preklopa dvije daske
i taj preklop prezentira u XY ravnini preko dolje navedenih varijabli

obj1.autost //strana daske obj1 (0,1,2,3,4,5)
obj2.autost //strana daske obj2 (0,1,2,3,4,5)
obj1.maxx	/
obj1.minx	/
obj1.maxy	/ ovisno o obj1.autost
obj1.miny	/
obj2.maxx	/
obj2.minx	/
obj2.maxy	/
obj2.miny	/
pminx	// uvijek je 0
pmaxx	// x dimenzija preklopa
pminy	// uvijek je 0
pmaxy	// y dimenzija preklopa
pdistance	// Z odmak izmedju obj1 o obj2
xdelta	// X razlika izmedju obj1 o obj2
ydelta	// Y razlika izmedju obj1 o obj2


[JOINT]
JX= -5 
JY= 5
JZ= -5
AutoOn=1


Primjer AutoOn Lijevi bok
Primjer AutoOn Desni bok

Joint CONNECT
Kad se koristi Connet onda je AutoOn uključen automatski, čak i ako se u makrou zada AutoOn=0.
U ovom načinu ne treba definirti JX, JY i JZ. 
Connect= 23 definira da makro spaja strane 2 i 3. 
Spajaju se sve daske koje čija je Z udaljenost od strane 2 ili 3 veča ili jdnaka MinDistance i
manja ili jednaka MaxDistance.
Ako nisu definirani u makrou MinDistance i MaxDistance imaju vrijednosti MinDistance=0 i MaxDistance=1
Moguče vrijednosti za Connect su 0,1,2,3,4,5.
Redosljed brojeva nije bitan, ali nije poželjno zadavati isti broj više puta.


[JOINT]
MinDistance=0	//minimalni dozvoljeni odmak
MaxDistance=1	//maximalni dozvoljeni odmak
Connect=2345	//strane koje treba spojiti


Primjer Connect=23
32mm od prednje 32mm od zadnje strane
Minifix+Tipla

Raster
[RASTER1]
GB= broj rupa u rasteru
GN= naziv grupe 
GD= dubina rupa
GF= promjer rupa
GX= x položaj
GY= y položaj
GS= ploha (0..5)
GK= kut rotacije
GP= tip prolaza (1..3)
GR= razmak izmedju rupa
Grupa
[GRUPA1]
GB=  broj rupa
GN=  naziv grupe
GX=  x položaj 
GY=  y položaj
GS=  ploha (0..5)
GK=  kut rotacije grupe
GP=  ploha
RX1=  x rupe u odnosu na x grupe
RY1=  Y rupe u odnosu na Y grupe
RF1=  promjer rupe
RD1=  dubina rupe

//////////////////////////////////////////////////////
 RX2 R = rupa, X,Y,F,D parametar, 
 1,2,3...n redni broj 
 mora biti definirano jednko ili više rupa od GB 
//////////////////////////////////////////////////////

Pila
[PILA1]
GN=  naziv gupe
GD=  Dubina reza
GX=  X koordinata početka
GY=  Y koordinata početka
PX=  X koordinata kraja
PY=  Y koordinata kraja
GS=  Ploha (0..1)
PSP=  Širina pile
PO=  Ofset
PS=  plane
PP=  Mode pile
PA=  automatic

Makro
[MAKRO1]
NAME=  Naziv makroa 
MB=   broj ponavljanja
MA=   Izvrši trenutno ponavljanje ( 0= ne, 1= DA)
INDEX=1 redni broj trenutnog ponavljanja ( sistemska varijabla, 1..MB)
///////// varijable makroa zadanog u NAME ///////////
strana= 
posx=
posy=
/////////////////////////////////////////////////////

Potrošni
[POTROSNI1]
GB=1   broj različitog potrošnog
PP1=1  x odredjuje koji PK i PS se koristi
PK1=10	broj komada
PS1=xxx	šifra potrosnog
PK2=	broj komada
PS2=	šifra potrosnog

Obrada ruba
[OBRADARUBA1]
RUBLEFT= 0 ne radi ništa,kao da nije napisano// 1 dodaje na rub obradu koja ima ID vrijednosti IDLEFT
IDLEFT=  >0 dodaje na rub obradu koja ima odgovarajuči ID. 0 briše obradu sa tog ruba ako postoji.
RUBRIGHT=
IDRIGHT=
RUBTOP=
IDTOP=
RUBBOTTOM=
IDBOTTOM=