//Variable elementa, krivulja, busenja, kalkulacija, MAKROA
Tvarijable = Class(tstringlist)
	// Koristiti ako u skriptama treba podrška 
	// za izračunavanje formula
	// avar := Tvarijable.create(nil)		
  Constructor Create(Aparent : TObject);
	// koristiti samo na vlastitom objektu		
  Destructor Destroy;
	// kopira jedne varijable u druge
  Procedure Kopiraj(Source : Tvarijable);
	// izračunava formulu zadanu u value "4+5*test/50"
	// varijabla test mora prvo biti dodana sad Add('test=100)
  Function ParseVar(value : string):extended;
	// isto kao i prethodna funkcija sam vrača rezultat kao string
  Function ParseVarAsString(value : string):string;
	// provjerava dali value postoji kao varijabla
  Function IsVar(value : string):Boolean;
	// ako VarName postoji dodjeljuje joj vrijednost VarValue
  Function SetVarValue(Varname, VarValue : string) : boolean;
end;