// svaka daska i element imaju objekt klase Tpotrosni
	// Potrosni:Tpotrosni;
	// potrosni nosi sav dodani potrosni.
	
  Tpotrosni = class
			//Funkcije koje rade sa rubjim trakama imaju smisla samo ako 
			// je parent TDaska
			// trake dodane u Tpotrosni	u elementu 
			// budu ignorirane ili budu izazvale grešku
		Function SetOldTraka(stranica, IndexTrake : integer) : integer; // stranica = 0..3			
    Function SetTraka(stranica : integer; Adata : TPotDataObj):integer;
			//Rub[0..n] :=0..n , N = max 3; 
			//npr Rub[0]:=3 kantira rub broj 3.
    Procedure KantirajRub(Rub : array of integer; Atraka : string); //Rub=[0,1,2,3]
		// index = 0..3
    Function GetTraka(index : integer):TDuzni;
		//svim dodanim trakama postavlja isti materijal
    procedure SetDekorTrake(dekor : integer);
		// briše sav potrošni
    Procedure Cleardata;
		//------------------------------------------------//
    Function AddKomadni(PotIndex : integer; komada : Single) : integer;       
    Function AddKomadniBySifra(Acreator : integer; Asifra : string; komada : Single) : TKomadni;       
    Function ReplaceKomadni(NewK : TPotDataObj; komada : Single; OldK : TKomadni) : integer;
    Function ReplaceKomadniByOznaka(Oznaka : string; OldK : TKomadni) : integer;
		//Vrača TDužni ili TKomadni, zajednička klasa je TPotrosniOsnovni
		// ispravno je tmp:TPotrosniOsnovni;
		// tmp := TPotrosniOsnovni(GetItem(xx));
    Function GetItem(index : integer):Tobject;
    Function GetIndex(value : TObject):integer;
    Procedure RemoveItem(index : integer);
    Procedure RemoveAItem(value : TObject);    
		//TDaska ili Telement	
    Property Parent : TObject;	read;
    Property Count:integer; read;
		// ima smisla samo ako je Parent TDaska inače je vrijednost Nil;
		// ako traka nije bila dodana na rub rezultat je nil
		// ako je rezultat <> nil treba provjeriti dali je traka aktivna na
		// traženom rubu, npr:
		// if Lijeva.Lijeva = true traka je aktivna
		// if Lijeva.Lijeva = false traka na tom rubu nije aktivna(rub nije kantiran)			 
    Property Lijeva : TDuzni; read;
    Property Desna : TDuzni; read;
    Property Prednja : TDuzni; read;
    Property Zadnja : TDuzni; read;
  end;