// TPotDataObj predstavlja jedan element iz Corpusove liste
  // potrosnog, i rubnih traka.
  // Ne postoji način da se pristupi toj listi !!!
  // Svaki potrošni i traka dodana u element,
  // dasku ili projekt ima referencu na "TPotDataObj" objekt
  // Property-ima TPotDataObj je omogučen indirektno preko
  // klasa "TPotrosniOsnovni", "TKomadni" i "TDuzni"
  // "Tpotrosni" je klasa u dasci, elementu i projektu
  // koja sadrži potrošni dodan u dasku, element ili projekt.
  
  // svi Property-i imaju "read" (mogu se čitat)
  // neki imaju "write" (može im se dodjeliti nova vrijednost)
  // dodjeljivanje vrijednosti property u koji nema "write" izaziva čudne poruke od skripte
  // nije 100% sigurno da bude skripta javila grešku kod kompajliranja.
  // ako javi grešku nebude javila readOnly grešku.
  
  TPotDataObj = class(tobject)		
    Property DPKSExtra : TDPKSExtraData read;
  end;

  // Zajednička klasa za potrošni i Rubne Trake
  // Moguč je cast u "TKomadni" i "TDuzni" zavisno od 
  // vjednosti property-a Tip.
  //npr: 
  //tmp:TPotrosniOsnovni;
  //td:TDuzni;
  //tk:TKomadni;
  // if tmp.tip = Duzni then td:= TDuzni(tmp) else
  // if tmp.tip = Komadni then tk:= TKomadni(tmp);
  
  TTipPotrosnog=(Duzni,Komadni);
  
  TPotrosniOsnovni = class 
		Property Naziv : string Read;
		//Tpotrosni u kojem se nalazi
    Property Parent : Tobject read;
		// TTipPotrosnog=(Duzni,Komadni);
    Property Tip : TTipPotrosnog read;
		// referenca na stvarni potrosni
    Property Data : TPotDataObj read Write;
		// šifa      
    Property Oznaka : string read;
		// isto kao i Oznaka
    Property Sifra : string read;
		// Aktivan da ili ne ( accessories koji je prevelik da stane u element
		// je Active:=False;
    Property Active : boolean Read;
  end;