TEditableVarList = class   
	// Koristiti kad treba privremena lista varijabli
	// npr za spremanje u file ili čitanje iz filea
	// list:=TEditableVarList.Create(nil)
  Constructor create(Aparent:tobject);
	// uništavanje vlastite liste		
  Destructor Destroy; override;
	// klasika
  Procedure Kopiraj(source:TEditableVarList);
	// dodaje varijablu
  Procedure Add(aEditVar:TEditVar);
	// uklanja varijablu ali ju ne uništava		
  Procedure Remove(aEditVar:TEditVar);
	// uklanja i uništava varijablu
  Procedure RemoveAndFree(Index:integer);
	// uništava sve varijable
  Procedure Clear; override;
	// sprema file
  Procedure SaveToFile(const FileName: string); override;
	// čita file 
	// čitanje prvo uništava varijable ako ih ima
  Procedure LoadFromFile(const FileName: string); override;
	// sortira varijable po kategoriji
  Procedure SortByCategory;
	// vrača listu varijabli koje imaju traženu kategoriju
	// prvo napravi SortByCategory;
  Function GetCategoryVar(aValue:string):tlist;
	// jedna varijabla u listi
	// aVar := lista.EditVar[i];
  Property EditVar[index:integer]:TEditVar;
	// broj varijabli u listi
	Property Count:Integer;
end;