TDaska = class(TCorpusObject)  
	Constructor CreateDaska(aparent:tobject;x,y,z,v,d,de:double);
	destructor destroy; override;    
	Procedure kopiraj(asource:tobject);    
	Procedure Rename(value:Shortstring);
	Function GetBox : Tbox;
		//briše sve forpmule daske:
	Procedure ClearFormule;    
		//postavlja materijal trake (1425,[1,0,1,0]);
	Procedure SetKantTexindex(value : integer; knt : array of byte);	
		//Absolutni položaj jednog čoška daske
		//Aindex = 0..7; 
	Function Get3dPosition(Aindex : integer): TVector3f;        
		//provjerava dali naziv daske več postoji u elementu
	Function CheckNameExist(Value : string): boolean;
		//vrača broj rupa u dasci
	Function CountBrojRupa : double;
		//dali se daska proizvodi, ovisi o "ProizvodiSe, Visible" i Parent.CanBeUsed
	Function CanBeUsed : boolean;
		//false: Corpus generira naziv CNC programa
		//True: naziv programa je zadan ručno
	Function FixProgram : boolean;
		//zadaje materijal na sve aktivne trake
	Procedure SetdekorTrake(value:integer);
		//naziv materijala;
	Property MatName : String; Read;
		// krivulje
	Property TockeIRupe : TtockeSystem; Read;
		//ne koristi se, zadržano zbog kompatibilnosti sa ranijim verzijama
	Property ParentElement : TElement; Read;
		//rupe izbušene na dasci
	Property ListaRupa : TGrupaList; Read;
		//koristi se samo u skriptama
		//ne sprema se u file
	Property RedosljedKantiranja : Tvector4I read; write;
		//rotacija oko Y osi
	property Kut : Single; read; Write;
	property XKut : Single; read; Write;
	property ZKut : Single; read; Write;
		//orjentacija daske (VertBok, VertFront, Horiz)
	Property Smjer : TSmjerDaske read; write;
		//lokalni položaj
	Property XPos : Double; read; Write;
	Property YPos : Double; read; Write;
	Property ZPos : Double; read; Write;
		//dimenzije
	Property Visina : Double; read; Write;
	Property Dubina : Double; read; Write;
	Property Debljina : Double; read; Write;
		// element u kojem se daska nalazi
		//parent je uvijek element TElement(parent)		
	property Parent : TObject read fparent;
	Property Naziv : String; read; write;
	property TipDaske : TTipDaske read; Write;
	Property Selected : boolean read; write;
	Property Visible : boolean Read; Write;
		//index trenutnog materijala u listi materijala
		//skripa nema dostup da liste materijala
	Property TexIndex :integer read; write;
		//true: spječava Corpus da promjeni materijal
	Property Fixtex : boolean read; write;
		//ima smisl samo ako je TipDaske = Fronta
	Property TipFronte : TTipFronte read; write;
		//okov i trake u dasci
	Property Potrosni : Tpotrosni read;
		//promjena formule zove RecalcFormula funkciju
		//Kad treba promjeniti više od jedne formule
		//brže je koristiti XF,XF,ZF... property-e
		//i nakon izmjene pozvati recalcformula na elementu
	Property XFormula : String; read; Write;
	Property YFormula : String; read; Write;
	Property ZFormula : String; read; Write;
	Property HFormula : String; read; Write;
	Property SFormula : String; read; Write;
	Property DFormula : String; read; Write;
	Property KXFormula : String; read; Write;
	Property KYFormula : String; read; Write;
	Property KZFormula : String; read; Write; 	
	Property RotiranGod : boolean; read; write;
		//true = daska se može rotirati kod optimizacije
		//bez obzira na god materijala
	Property ZanemariGod : boolean; read; write;
	Property Primjedba : String read; write;
		//naziv programa1 za CNC
	Property BProgram : String; read; write;
		//naziv programa za CNC
	Property BProgram1 : String; read; write;
		//trenutni materijal
	Property MMaterijal : TMatTex Read;
		//naziv materijala
	Property NazivMaterijala : String Read; 
		//ne koristi se, zadržano zbog kompatibilnosti
		// se ranijim verzijama
	Property Artikl : boolean read; Write;
		//Šifra daske, samo za čitanje
		//za promjenu vrijednosti koristiti "CleanSifra"
	Property Sifra : string; Read;
		//Šifra daske u obliku "%SN%%V%..."
	Property CleanSifra : string; Read; Write;
		//naziv modela parent elementa
	Property ModelName : string read;
		//Corpus ne koristi ovaj property
		//slobodno za upotrebu u skriptama
	Property Vrsta : integer read; write;
		//0..2, ako je vidljiva, uvjek, nikada
	Property ProizvodiSe : integer read; Write;
		//Corpus ne koristi ovaj property
		//slobodno za upotrebu u skriptama
	Property CustomFields : TEditableVarList read;
end;

	//( nijedna, VrataLjeva, VrataDesna, VrataGore, VrataDole, Ledja, LadicaCentar, LadicaLD, Uklada);
	    0    1      2      3      4     5    6      7     8
	TTipFronte = integer;
	
	TSmjerDaske = ( VertBok, VertFront, Horiz );
	TTipDaske = ( Korpus, Fronta, Polica, Cokla, RadnaPloca, Nogica, Sudoper, Ruckica, TDLedja, 
			TDZidD, TDZidG, TDPod, TDStrop, TDOkvir, TDCustom,TdBok,TDZl,TDStropna,TDPodna );